Reniers Fishing – Malevé-Battle

6 koppels hebben prijs in de finale: 1e prijs twv € 2000 2e prijs twv € 1200 3e prijs twv € 1000 4e prijs twv € 800 5e prijs twv € 600 6e prijs twv € 400